Trình bày xu hướng phát triển chăn nuôi ở Việt Nam và trên thế giới. Liên hệ với thực tiễn

Luyện tập 2 trang 17 Công nghệ 11: Trình bày xu hướng phát triển chăn nuôi ở Việt Nam và trên thế giới. Liên hệ với thực tiễn chăn nuôi ở địa phương em.

Trả lời

- Xu hướng phát triển chăn nuôi ở Việt Nam và trên thế giới đều theo hướng phát triển chăn nuôi thông minh.

- Liên hệ tại địa phương: địa phương em đang dần ứng dụng công nghệ thông minh vào chăn nuôi.

Câu hỏi cùng chủ đề

Xem tất cả