Sắp xếp các vật nuôi của địa phương em thành các nhóm theo đặc tính sinh vật học

Khám phá trang 14 Công nghệ 11: Sắp xếp các vật nuôi của địa phương em thành các nhóm theo đặc tính sinh vật học. Hãy nêu những đặc điểm đặc trưng để phân biệt gia súc và gia cầm.

Trả lời

* Sắp xếp các vật nuôi của địa phương em thành các nhóm theo đặc tính sinh vật học:

- Vật nuôi trên cạn và vật nuôi dưới nước:

+ Vật nuôi trên cạn: gà, lợn

+ Vật nuôi dưới nước: cá, cua

- Gia súc và gia cầm:

+ Gia súc: lợn, trâu

+ Gia cầm: gà, ngan

- Vật nuôi đẻ con và vật nuôi đẻ trứng:

+ Vật nuôi đẻ con: lợn, mèo

+ Vật nuôi đẻ trứng: gà, vịt

* Những đặc điểm đặc trưng để phân biệt gia súc và gia cầm:

+ Gia súc là các loài động vật có vú, có 04 chân được con người thuần hóa và chăn nuôi. 

+ Gia cầm là các loài động vật có 02 chân, có lông vũ, thuộc nhóm động vật có cánh được con người thuần hóa và chăn nuôi.

Câu hỏi cùng chủ đề

Xem tất cả