Hãy phân tích thực tiễn chăn nuôi ở địa phương em và đề xuất phương thức chăn nuôi phù hợp

Vận dụng trang 17 Công nghệ 11: Hãy phân tích thực tiễn chăn nuôi ở địa phương em và đề xuất phương thức chăn nuôi phù hợp cho một đối tượng vật nuôi cụ thể.

Trả lời

- Thực tiễn chăn nuôi ở địa phương em còn lạc hậu, chủ yếu là chăn thả tự do.

- Đề xuất: đối với vật nuôi tại địa phương em là gà. Theo em, nên áp dụng chăn nuôi bán công nghiệp và áp dụng các công nghệ thông minh vào quá trình chăm sóc và nuôi dưỡng.

Câu hỏi cùng chủ đề

Xem tất cả