Tính và so sánh giá trị của (a + b) + c và a + (b + c) với a = 2, b = - 4, c = - 6

Toán lớp 6 trang 64 Hoạt động 6Tính và so sánh giá trị của (a + b) + c và a + (b + c) với a = 2, b = - 4, c = - 6

Trả lời

Ta có:

(a + b) + c = [2 + (-4)] + (-6)

= - (4 - 2) + (-6) (do 4 > 2)

= - 2 + (-6)

= - (2 + 6)

= - 8

a + (b + c) = 2 + [(-4) + (-6)]

= 2 + [-(4 +6)]

= 2 + (-10)

= - (10 - 2) (do 10 > 2)

= - 8

Vì - 8 = - 8 nên (a + b) + c = a + (b + c)

Vậy (a + b) + c = a + (b + c).

Xem thêm lời giải bài tập SGK Toán lớp 6 Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

Bài tập cuối Chương 2

Bài 13: Tập hợp các số nguyên

Bài 14: Phép cộng và phép trừ số nguyên

Bài 15: Quy tắc dấu ngoặc

Luyện tập chung trang 69

Bài 16: Phép nhân số nguyên

Câu hỏi cùng chủ đề

Xem tất cả