Tính tổng hai số khác dấu a) 6+(-2);   b) 9+(-3); c) (-10)+4;       d) (-1)+8

Toán lớp 6 trang 66 Bài 3.10Tính tổng hai số khác dấu

a) 6+2;  

b) 9+3;

c) 10+4;                                                    

d) 1+8.

Trả lời

a) 6+2 

= 6 – 2 (do 6 > 2)

= 4 

b)  9+3

= 9 – 3 (do 9 > 3)

= 6

c)  10+4

= - (10 - 4) (do 10 > 4)

= - 6

d)  1+8

= 8 – 1 (do 8 > 1)

= 7

Xem thêm lời giải bài tập SGK Toán lớp 6 Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

Bài tập cuối Chương 2

Bài 13: Tập hợp các số nguyên

Bài 14: Phép cộng và phép trừ số nguyên

Bài 15: Quy tắc dấu ngoặc

Luyện tập chung trang 69

Bài 16: Phép nhân số nguyên

Câu hỏi cùng chủ đề

Xem tất cả