Thay mỗi dấu “*” bằng một chữ số thích hợp để có: a) (-6*)+(-34)=-100; b) (-789)+2**=-515

Toán lớp 6 trang 66 Bài 3.18Thay mỗi dấu “*” bằng một chữ số thích hợp để có:

a) 6*¯+34=100;

b) 789+2**¯=515.

Trả lời

a) 6*¯+34=100                                                            

6*¯=100(34)6*¯=100+346*¯=(10034)6*¯=66                                                                                 

Vậy dấu * là chữ số 6.                                             

b) 789+2**¯=515

2**¯=515(789)2**¯=515+7892**¯=7895152**¯=274

Vậy hai dấu * lần lượt theo thứ tự từ trái qua phải là 7 và 4.

Xem thêm lời giải bài tập SGK Toán lớp 6 Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

Bài tập cuối Chương 2

Bài 13: Tập hợp các số nguyên

Bài 14: Phép cộng và phép trừ số nguyên

Bài 15: Quy tắc dấu ngoặc

Luyện tập chung trang 69

Bài 16: Phép nhân số nguyên

Câu hỏi cùng chủ đề

Xem tất cả