Tính nhẩm: a)  (-3)+(-2); b) (-8)-7; c) (-35)+(-15);          d) 12-(-8)

Toán lớp 6 trang 66 Bài 3.15Tính nhẩm:

a) 3+2 ;

b) 87;

c) 35+15;                                                      

d) 128.

Trả lời

a) 3+2 

= - (3 + 2)

= -5 

b) 87 

= (-8) + (-7)

= - (8 + 7)

= - 15

c) 35+15 

= - (35 + 15)

= - 50

d) 128  

= 12 + 8

= 20.

Xem thêm lời giải bài tập SGK Toán lớp 6 Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

Bài tập cuối Chương 2

Bài 13: Tập hợp các số nguyên

Bài 14: Phép cộng và phép trừ số nguyên

Bài 15: Quy tắc dấu ngoặc

Luyện tập chung trang 69

Bài 16: Phép nhân số nguyên

Câu hỏi cùng chủ đề

Xem tất cả