Cho mạch điện như Hình 17.9. Hỏi cần phải đặt vào giữa hai điểm A và B một hiệu điện thế

Bài 17.15 (VD) trang 67 Sách bài tập Vật Lí 11Cho mạch điện như Hình 17.9. Hỏi cần phải đặt vào giữa hai điểm A và B một hiệu điện thế bằng bao nhiêu để hiệu điện thế giữa hai điểm M, N là UMN=6,0 V?

Cho mạch điện như Hình 17.9. Hỏi cần phải đặt vào giữa hai điểm A và B một hiệu điện thế bằng bao nhiêu

Trả lời

Vẽ lại mạch như hình dưới đây.

Cho mạch điện như Hình 17.9. Hỏi cần phải đặt vào giữa hai điểm A và B một hiệu điện thế bằng bao nhiêu

Ta có: RAM=4.(1+3)4+1+3=2Ω;RMP=6.(12+6)6+12+6=4,5Ω .

Theo đề: UMN=6,0 VIMN=612=0,5A .

UMP=0,5.(12+6)=9,0 VIMP=94,5=2A=IAM

UAM=4 V;UPB=10 V

Hiệu điện thế giữa hai điểm A, B:UAB=UAM+UMP+UPB=4+9+10=23 V

Xem thêm các bài giải SBT Vật lí lớp 11 Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

Câu hỏi cùng chủ đề

Xem tất cả