Biết bạc có khối lượng riêng và điện trở suất lần lượt là 10,5 tấn/m3;  ; nhôm có khối lượng

Bài 17.7 (VD) trang 65 Sách bài tập Vật Lí 11Biết bạc có khối lượng riêng và điện trở suất lần lượt là 10,5 tấn/m3 ; nhôm có khối lượng riêng và điện trở suất lần lượt là 2,7 tấn/m3. Xét hai dây dẫn có cùng tiết diện và cùng điện trở, một dây làm bằng bạc và một dây làm bằng nhôm. Nếu dây bằng nhôm có khối lượng 200 kg thì dây bằng bạc có khối lượng bao nhiêu?

Trả lời

Gọi bạc là (1), nhôm là (2).

Theo đề, ta có:R1=R2ρ1l1S1=ρ2l2S2ρ1l1=ρ2l2l1l2=ρ2ρ1do S1=S2 (1)

Tỉ số khối lượng: m1m2=D1V1D2V2=D1S1l1D2S2l2=D1l1D2l2(2)

Thế (1) vào (2), ta được: m1m2=D1ρ2D2ρ1=10,52,751082,71,621086,6m1=6,6m2=6,6200=1320 kg

Xem thêm các bài giải SBT Vật lí lớp 11 Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

Câu hỏi cùng chủ đề

Xem tất cả