Theo thuyết tương đối, một electron có động năng bằng một nửa năng lượng nghỉ của nó thì êlectron này chuyển động với tốc độ bằng

Theo thuyết tương đối, một electron có động năng bằng một nửa năng lượng nghỉ của nó thì êlectron này chuyển động với tốc độ bằng

A. 2,41.108m/s.
B. 2,75.108m/s.
C. 1,67.108m/s.    
D. 2,24.108m/s.

Trả lời

Chọn D.

 Theo giả thuyết bài toán

Ed=12E0

 11v2c21=12

v=2,24.108m/s

Câu hỏi cùng chủ đề

Xem tất cả