Trên một sợi dây đàn hồi AB đang có sóng dừng với hai đầu cố định. Gọi d là khoảng cách từ A đến vị trí cân bằng của điểm bụng xa nó nhất.

Trên một sợi dây đàn hồi AB đang có sóng dừng với hai đầu cố định. Gọi d là khoảng cách từ A đến vị trí cân bằng của điểm bụng xa nó nhất. Khi trên dây có k bụng sóng thì d=88,0 cm và khi trên dây có k+4  bụng sóng thì d=91,2cm. Chiều dài của sợi dây AB gần nhất giá trị nào sau đây

A. 95,4 cm. 
B. 96,4 cm. 
C. 95,2 cm
D. 97,0 cm.

Trả lời

Chọn A.

Theo giả thuyết bài toán ta có

88+λ14=91,2+λ24

λ1λ2=12,8cm (1)

Mặc khác

l=kλ2

λ2=kk+4λ1(2)

Thay (2) vào (1)

λ1=k+43,2cm

Mặc khác

l=kλ12

l=k2+4k1,6cm (*)

Lập bảng cho (*)

→ l=96cm ứng với k=6

Câu hỏi cùng chủ đề

Xem tất cả