Đặt điện áp xoay chiều có biểu thức u= U0cos ( omega t)  V, trong đó U0 và omega không đổi vào hai đầu đoạn mạch gồm R, L, C mắc nối tiếp, cuộn dây

Đặt điện áp xoay chiều có biểu thức u=U0cos(ωt) V, trong đó U0 ω không đổi vào hai đầu đoạn mạch gồm R, L, C mắc nối tiếp, cuộn dây thuần cảm. Tại thời điểm t1, điện áp tức thời ở hai đầu R, L, C lần lượt là uR=50V, uL=30V, uC=180V. Tại thời điểm , các giá trị trên tương ứng là uR=100V, uL=uC=0. Điện áp cực đại ở hai đầu đoạn mạch là

A. 100 V. 
B. 5010V.
C. 1003V. 
D. 200 V.

Trả lời

Chọn D.

Ta để ý rằng, uC uL vuông pha với uR 

→ khi uL=uC=0thì uR=U0R=100V

Tại thời điểm t1, áp dụng hệ thức độc lập thời gian cho hai đại lượng vuông pha uR uL, ta có:

uRU0R2+uLU0L2=1

501002+30U0L2=1

U0L=203V

U0C=uCuLt1U0L=18030t1203=1203V

Điện áp cực đại ở hai đầu đoạn mạch

U0=U0R2+U0LU0C2=200V

 

Câu hỏi cùng chủ đề

Xem tất cả