Khi truyền tải điện năng đi xa, người ta dùng máy biến thế để tăng hiệu điện thế ở hai đầu đường dây lên đến U=100kV và chuyển đi một công

Khi truyền tải điện năng đi xa, người ta dùng máy biến thế để tăng hiệu điện thế ở hai đầu đường dây lên đến U=100kV và chuyển đi một công suất điện P=5MW đến một nơi cách nơi phát điện một khoảng   l=5km. Cho biết độ giảm thế trên đường dây không vượt quá 1 kV. Biết điện trở suất của dây dẫn là ρ=1,7.108Ωm và hệ số công suất của mạch điện bằng 1. Tiết diện nhỏ nhất của dây dẫn là

A. 7,50 mm2.   
B. 8,50 mm2.
C. 4,25 mm2.    
D. 3,75 mm2.

Trả lời

Chọn B.

Cường độ dòng điện trên đường dây truyền tải

I=PUcosφ=5.106100.103.1=50A

Độ giảm thế trên đường giây

ΔU=IR1kV

Rmax=1.10350=20Ω

Mặc khác

R=ρ2lS

Smin=ρ2lRmax=1,7.10825.10320=8,5.106m2

Câu hỏi cùng chủ đề

Xem tất cả