Đặt điện áp xoay chiều  u= u0cos ( omega t+ bi/3) vào hai đầu một đoạn mạch không phân nhánh thì trong mạch có dòng điện

Đặt điện áp xoay chiều u=U0cosωt+π3  vào hai đầu một đoạn mạch không phân nhánh thì trong mạch có dòng điện i=I0cosωt+π6. Đoạn mạch trên có thể chứa phần tử nào dưới đây?

A. Điện trở thuần và tụ điện. 
B. Hai điện trở thuần.     
C. Cuộn dây không thuần cảm
D. Tụ điện và cuộn dây thuần cảm.

Trả lời

Chọn C.

Mạch có tính cảm kháng, đó đoạn mạch này có thể chứa cuộn dây không thuần cảm.

Câu hỏi cùng chủ đề

Xem tất cả