20 bài tập Liên hệ giữa phép nhân, phép chia với phép khai phương (2024) đầy đủ, chi tiết

Bài viết Liên hệ giữa phép nhân, phép chia với phép khai phương với phương pháp giải chi tiết giúp học sinh ôn tập, biết cách làm bài tập Liên hệ giữa phép nhân, phép chia với phép khai phương.

Liên hệ giữa phép nhân, phép chia với phép khai phương

Lý thuyết

1. Khai phương một tích

Ta có: √AB = √A√B với A ≥ 0; B ≥ 0  

Tổng quát: Dạng toán Liên hệ giữa phép nhân, phép chia và phép khai phương với A1 ≥ 0; A2 ≥ 0;.....;An ≥ 0  

2. Khai phương một thương.  

Dạng toán Liên hệ giữa phép nhân, phép chia và phép khai phương với A ≥ 0; B > 0

Dạng bài tập

Dạng 1: Thực hiệp phép tính

Phương pháp giải: Áp dụng các công thức khai phương một tích và khai phương một thương

Ví dụ: Thực hiện phép tính.

Dạng toán Liên hệ giữa phép nhân, phép chia và phép khai phương

Lời giải:

Dạng toán Liên hệ giữa phép nhân, phép chia và phép khai phương

Dạng toán Liên hệ giữa phép nhân, phép chia và phép khai phương 

Dạng toán Liên hệ giữa phép nhân, phép chia và phép khai phương 

= 12 - 12 = 0  

Dạng toán Liên hệ giữa phép nhân, phép chia và phép khai phương

Dạng toán Liên hệ giữa phép nhân, phép chia và phép khai phương 

Dạng 2: Rút gọn biểu thức 

Phương pháp giải: Áp dụng công thức khai căn một tích, khai căn một thương, hằng đẳng thức của căn

Chú ý khi làm cần xét đến điều kiện của căn.

Ví dụ:

Dạng toán Liên hệ giữa phép nhân, phép chia và phép khai phương

Lời giải:

Dạng toán Liên hệ giữa phép nhân, phép chia và phép khai phương

Dạng toán Liên hệ giữa phép nhân, phép chia và phép khai phương 

Dạng toán Liên hệ giữa phép nhân, phép chia và phép khai phương

Dạng toán Liên hệ giữa phép nhân, phép chia và phép khai phương

Dạng toán Liên hệ giữa phép nhân, phép chia và phép khai phương

Dạng 3: Giải phương trình

Phương pháp giải:

Sử dụng các phép liên hệ giữa khai căn với phép nhân và phép chia.

Cần chú ý điều kiện của căn thức. Cụ thể là:

Dạng toán Liên hệ giữa phép nhân, phép chia và phép khai phương

Ví dụ: Giải các phương trình sau:

Dạng toán Liên hệ giữa phép nhân, phép chia và phép khai phương

Lời giải:

Dạng toán Liên hệ giữa phép nhân, phép chia và phép khai phương

Dạng toán Liên hệ giữa phép nhân, phép chia và phép khai phương 

Vậy nghiệm của phương trình S =  

b) Dạng toán Liên hệ giữa phép nhân, phép chia và phép khai phương 

Điều kiện xác định: Dạng toán Liên hệ giữa phép nhân, phép chia và phép khai phương 

Dạng toán Liên hệ giữa phép nhân, phép chia và phép khai phương 

 Dạng toán Liên hệ giữa phép nhân, phép chia và phép khai phương

 => y - 3 = 52

⇔ y - 3 = 25

⇔ y = 25 + 3

⇔ y = 28(tm) 

Vậy nghiệm của phương trình là S =  

Bài tập (có đáp án)

Bài tập vận dụng

Bài 1: Rút gọn các biểu thức sau:

Chuyên đề Toán lớp 9 | Chuyên đề Lý thuyết và Bài tập Đại số và Hình học 9 có đáp án

Bài 2: Rút gọn các biểu thức sau:

    a) Chuyên đề Toán lớp 9 | Chuyên đề Lý thuyết và Bài tập Đại số và Hình học 9 có đáp án với y < 2

    b) Chuyên đề Toán lớp 9 | Chuyên đề Lý thuyết và Bài tập Đại số và Hình học 9 có đáp án với x; y ≥ 0 và xy ≠ 1

    c) Chuyên đề Toán lớp 9 | Chuyên đề Lý thuyết và Bài tập Đại số và Hình học 9 có đáp án

    d) Chuyên đề Toán lớp 9 | Chuyên đề Lý thuyết và Bài tập Đại số và Hình học 9 có đáp án với 1 < x < 2

Bài 3: Giải các phương trình sau:

Chuyên đề Toán lớp 9 | Chuyên đề Lý thuyết và Bài tập Đại số và Hình học 9 có đáp án

Bài 4: Cho Chuyên đề Toán lớp 9 | Chuyên đề Lý thuyết và Bài tập Đại số và Hình học 9 có đáp án

    a) Tìm điều kiện để A có nghĩa

    b) Rút gọn rồi tính giá trị của A với x = 9 – 4√2 và y = 6 + 4√2

Bài 5: Tính giá trị của các biểu thức sau:

    a) Chuyên đề Toán lớp 9 | Chuyên đề Lý thuyết và Bài tập Đại số và Hình học 9 có đáp án với Chuyên đề Toán lớp 9 | Chuyên đề Lý thuyết và Bài tập Đại số và Hình học 9 có đáp án

    b) Chuyên đề Toán lớp 9 | Chuyên đề Lý thuyết và Bài tập Đại số và Hình học 9 có đáp án với x = √5

Bài 6: Rút gọn các biểu thức:

Chuyên đề Toán lớp 9 | Chuyên đề Lý thuyết và Bài tập Đại số và Hình học 9 có đáp án

Bài 7: Chứng minh rằng biểu thức sau luôn không đổi với x > 0, x ≠ 1.

Chuyên đề Toán lớp 9 | Chuyên đề Lý thuyết và Bài tập Đại số và Hình học 9 có đáp án

Bài 8: Rút gọn các biểu thức sau:

    a) Chuyên đề Toán lớp 9 | Chuyên đề Lý thuyết và Bài tập Đại số và Hình học 9 có đáp án với x > 3

    b) Chuyên đề Toán lớp 9 | Chuyên đề Lý thuyết và Bài tập Đại số và Hình học 9 có đáp án với x > 2

Đáp án và hướng dẫn giải

Bài 1:

Chuyên đề Toán lớp 9 | Chuyên đề Lý thuyết và Bài tập Đại số và Hình học 9 có đáp án

    = |√3 - √2| - |√3 + √2|

    = √3 - √2 - (√3 + √2) = -2√2

Chuyên đề Toán lớp 9 | Chuyên đề Lý thuyết và Bài tập Đại số và Hình học 9 có đáp án

    = (5 + 4√2)(9 - 4(1 + √2)) = (5 + 4√2)(5 - 4√2)

    = 25 - 32 = -7.

Chuyên đề Toán lớp 9 | Chuyên đề Lý thuyết và Bài tập Đại số và Hình học 9 có đáp án

Bài 2:

    a) Chuyên đề Toán lớp 9 | Chuyên đề Lý thuyết và Bài tập Đại số và Hình học 9 có đáp án với y < 2

    Chuyên đề Toán lớp 9 | Chuyên đề Lý thuyết và Bài tập Đại số và Hình học 9 có đáp án = 2x2.|y - 2| = 2x2 (2 - y).

    b) Chuyên đề Toán lớp 9 | Chuyên đề Lý thuyết và Bài tập Đại số và Hình học 9 có đáp án với x; y ≥ 0 và xy ≠ 1

Chuyên đề Toán lớp 9 | Chuyên đề Lý thuyết và Bài tập Đại số và Hình học 9 có đáp án Chuyên đề Toán lớp 9 | Chuyên đề Lý thuyết và Bài tập Đại số và Hình học 9 có đáp án

    c) Chuyên đề Toán lớp 9 | Chuyên đề Lý thuyết và Bài tập Đại số và Hình học 9 có đáp án với 1 < x < 2

Chuyên đề Toán lớp 9 | Chuyên đề Lý thuyết và Bài tập Đại số và Hình học 9 có đáp án

Bài 3:

    a) Chuyên đề Toán lớp 9 | Chuyên đề Lý thuyết và Bài tập Đại số và Hình học 9 có đáp án ĐKXĐ: x ≥ 2

Chuyên đề Toán lớp 9 | Chuyên đề Lý thuyết và Bài tập Đại số và Hình học 9 có đáp án

    Đối chiếu với ĐKXĐ thì phương trình có nghiệm x = 3.

Chuyên đề Toán lớp 9 | Chuyên đề Lý thuyết và Bài tập Đại số và Hình học 9 có đáp án

    ĐKXĐ: x ≥ 2

Chuyên đề Toán lớp 9 | Chuyên đề Lý thuyết và Bài tập Đại số và Hình học 9 có đáp án

    Nếu Chuyên đề Toán lớp 9 | Chuyên đề Lý thuyết và Bài tập Đại số và Hình học 9 có đáp án ⇔ x ≥ 4 thì phương trình trở thành:

Chuyên đề Toán lớp 9 | Chuyên đề Lý thuyết và Bài tập Đại số và Hình học 9 có đáp án

    ⇔ x - 2 = 2 ⇔ x = 4 (TMĐK)

    Nếu Chuyên đề Toán lớp 9 | Chuyên đề Lý thuyết và Bài tập Đại số và Hình học 9 có đáp án thì phương trình trở thành:

Chuyên đề Toán lớp 9 | Chuyên đề Lý thuyết và Bài tập Đại số và Hình học 9 có đáp án

    ⇔ 0x = 0

    ⇒ Phương trình nghiệm đúng với mọi x thỏa mãn ĐK 2 ≤ x < 4

    Vậy phương trình đã cho có nghiệm 2 ≤ x ≤ 4.

Chuyên đề Toán lớp 9 | Chuyên đề Lý thuyết và Bài tập Đại số và Hình học 9 có đáp án

    ĐKXĐ: Chuyên đề Toán lớp 9 | Chuyên đề Lý thuyết và Bài tập Đại số và Hình học 9 có đáp án

Chuyên đề Toán lớp 9 | Chuyên đề Lý thuyết và Bài tập Đại số và Hình học 9 có đáp án

    ⇔ 3x - 1 = 5(x + 2) ⇔ 2x = -11 ⇔ x = -11/2

    Đối chiếu với ĐKXĐ thấy không thỏa mãn.

    Vậy phương trình đã cho vô nghiệm.

Chuyên đề Toán lớp 9 | Chuyên đề Lý thuyết và Bài tập Đại số và Hình học 9 có đáp án

    ĐKXĐ: Chuyên đề Toán lớp 9 | Chuyên đề Lý thuyết và Bài tập Đại số và Hình học 9 có đáp án

Chuyên đề Toán lớp 9 | Chuyên đề Lý thuyết và Bài tập Đại số và Hình học 9 có đáp án

    ⇔ 3x - 1 = 5(x + 2) ⇔ 2x = -11 ⇔ x = -11/2

    Đối chiếu với ĐKXĐ thấy thỏa mãn.

    Vậy phương trình có nghiệm x = -11/2

Bài 4:

Chuyên đề Toán lớp 9 | Chuyên đề Lý thuyết và Bài tập Đại số và Hình học 9 có đáp án

    a) ĐKXĐ: x ≥ 0; y ≥ 0; x ≠ y

    Chuyên đề Toán lớp 9 | Chuyên đề Lý thuyết và Bài tập Đại số và Hình học 9 có đáp án

Bài 5:

    a) Chuyên đề Toán lớp 9 | Chuyên đề Lý thuyết và Bài tập Đại số và Hình học 9 có đáp án

    Với Chuyên đề Toán lớp 9 | Chuyên đề Lý thuyết và Bài tập Đại số và Hình học 9 có đáp án thì Chuyên đề Toán lớp 9 | Chuyên đề Lý thuyết và Bài tập Đại số và Hình học 9 có đáp án

    Chuyên đề Toán lớp 9 | Chuyên đề Lý thuyết và Bài tập Đại số và Hình học 9 có đáp án =|3 + 5 - 4| = 4

Chuyên đề Toán lớp 9 | Chuyên đề Lý thuyết và Bài tập Đại số và Hình học 9 có đáp án

    Với x = √5 ta có:

    B = |2 + 1| - |2 - 1| = 2

Bài 6:

Chuyên đề Toán lớp 9 | Chuyên đề Lý thuyết và Bài tập Đại số và Hình học 9 có đáp án Chuyên đề Toán lớp 9 | Chuyên đề Lý thuyết và Bài tập Đại số và Hình học 9 có đáp án

Bài 7:

    Với x > 0, x ≠ 1

Chuyên đề Toán lớp 9 | Chuyên đề Lý thuyết và Bài tập Đại số và Hình học 9 có đáp án

    = x2 - 2x - x2 + 2x - 1 = -1

    Vậy giá trị của biểu thức A không phụ thuộc vào x.

Bài 8:

    a) Chuyên đề Toán lớp 9 | Chuyên đề Lý thuyết và Bài tập Đại số và Hình học 9 có đáp án với x > 3

Chuyên đề Toán lớp 9 | Chuyên đề Lý thuyết và Bài tập Đại số và Hình học 9 có đáp án

    b) Chuyên đề Toán lớp 9 | Chuyên đề Lý thuyết và Bài tập Đại số và Hình học 9 có đáp án với x > 2

Chuyên đề Toán lớp 9 | Chuyên đề Lý thuyết và Bài tập Đại số và Hình học 9 có đáp án

Bài tập tự luyện

Bài 1: Thực hiện phép tính

Dạng toán Liên hệ giữa phép nhân, phép chia và phép khai phương 

Dạng toán Liên hệ giữa phép nhân, phép chia và phép khai phương

Bài 2: Thực hiện phép tính

Dạng toán Liên hệ giữa phép nhân, phép chia và phép khai phương

Bài 3: Rút gọn các biểu thức sau

a) P = Dạng toán Liên hệ giữa phép nhân, phép chia và phép khai phương 

với a ≥ 0;b ≥ 0; a ≠ b

b) Q = Dạng toán Liên hệ giữa phép nhân, phép chia và phép khai phương 

với a ≥ 0;b ≥ 0;Dạng toán Liên hệ giữa phép nhân, phép chia và phép khai phương 

c) M = Dạng toán Liên hệ giữa phép nhân, phép chia và phép khai phương 

với x ≠ -√5 

Bài 4: Giải phương trình

Dạng toán Liên hệ giữa phép nhân, phép chia và phép khai phương

Xem thêm các dạng Toán khác :

50 Bài tập Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức √ A 2 = | A | (có đáp án năm 2023)

50 Bài tập Bảng căn bậc hai (có đáp án năm 2023)

50 Bài tập Biến đổi đơn giản biểu thức căn thức bậc hai (có đáp án năm 2023)

50 Bài tập Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai (có đáp án năm 2023)

50 Bài tập Căn bậc hai (có đáp án năm 2023)

Bình luận (0)

Đăng nhập để có thể bình luận

Chưa có bình luận nào. Bạn hãy là người đầu tiên cho tôi biết ý kiến!