Tình trạng khủng hoảng an ninh lương thực là A. vấn đề của châu Phi và có xu hướng gia giảm. B. vấn đề toàn cầu nhưng có xu hướng gia giảm. C. vấn đề toàn cầu và đang có xu hướng gia tăng. D.

Tình trạng khủng hoảng an ninh lương thực là

A. vấn đề của châu Phi và có xu hướng gia giảm.
B. vấn đề toàn cầu nhưng có xu hướng gia giảm.
C. vấn đề toàn cầu và đang có xu hướng gia tăng.
D. vấn đề của châu Á và xu hướng gia tăng lên.

Trả lời

Chọn C

Tình trạng khủng hoảng an ninh lương thực là vấn đề toàn cầu và đang có xu hướng gia tăng. Năm 2020, trên toàn thế giới có 345 triệu người ở 82 quốc gia trong tình trạng thiếu lương thực.

Câu hỏi cùng chủ đề

Xem tất cả