Tiếng Anh 7 Global Success - Kết nối tri thức | Giải bài tập Tiếng Anh 7 hay nhất, ngắn gọn | Soạn Tiếng Anh 7 Kết nối tri thức

Với giải bài tập Tiếng Anh 7 Global Success - Kết nối tri thức hay nhất, ngắn gọn giúp học sinh dễ dàng soạn & làm bài tập Tiếng Anh 7 Global Success, từ đó học tốt Khoa học tự nhiên 7 để đạt điểm cao trong các bài thi môn Tiếng Anh lớp 7.

Mục lục Giải bài tập SGK Tiếng Anh 7 Global Success - Kết nối tri thức

Unit 1: Hobbies

Getting Started (trang 8 - 9)

A closer look 1 (trang 10 - 11)

A closer look 2 (trang 11 - 12)

Communication (trang 13)

Skills 1 (trang 14)

Skills 2 (trang 15)

Looking back (trang 16)

Project (trang 17)

Unit 2: Healthy living

Getting Started (trang 19)

A closer look 1 (trang 20)

A closer look 2 (trang 21 - 22)

Communication (trang 22)

Skills 1 (trang 23)

Skills 2 (trang 24 - 25)

Looking back (trang 26)

Project (trang 27)

Unit 3: Community service

Getting Started (trang 28 - 29)

A closer look 1 (trang 30 - 31)

A closer look 2 (trang 31 - 32)

Communication (trang 32 - 33)

Skills 1 (trang 34)

Skills 2 (trang 35)

Looking back (trang 35 - 36)

Project (trang 37)

Review 1

Language (trang 38)

Skills (trang 39)

Unit 4: Music and arts

Getting Started (trang 40 - 41)

A closer look 1 (trang 42)

A closer look 2 (trang 43 - 44)

Communication (trang 45)

Skills 1 (trang 46)

Skills 2 (trang 47)

Looking back (trang 48)

Project (trang 49)

Unit 5: Food and drink

Getting Started (trang 50 - 51)

A closer look 1 (trang 52)

A closer look 2 (trang 53 - 54)

Communication (trang 55)

Skills 1 (trang 56)

Skills 2 (trang 57)

Looking back (trang 58)

Project (trang 59)

Unit 6: A visit to a school

Getting Started (trang 60 - 61)

A closer look 1 (trang 62)

A closer look 2 (trang 63,64)

Communication (trang 64 - 65)

Skills 1 (trang 66)

Skills 2 (trang 67)

Looking back (trang 68)

Project (trang 69)

Review 2

Language (trang 70)

Skills (trang 71)

Unit 7: Traffic

Getting Started (trang 72 73)

A closer look 1 (trang 74)

A closer look 2 (trang 75 - 76)

Communication (trang 76 - 77)

Skills 1 (trang 78)

Skills 2 (trang 79)

Looking back (trang 80)

Project (trang 81)

Unit 8: Films

Getting Started (trang 82 - 83)

A closer look 1 (trang 84)

A closer look 2 (trang 85 - 86)

Communication (trang 86 - 87)

Skills 1 (trang 87 - 88)

Skills 2 (trang 89)

Looking back (trang 90)

Project (trang 91)

Unit 9: Festivals around the world

Getting Started (trang 92 - 93)

A closer look 1 (trang 94)

A closer look 2 (trang 95 - 96)

Communication (trang 96 - 97)

Skills 1 (trang 97 - 98)

Skills 2 (trang 99)

Looking back (trang 100)

Project (trang 101)

Review 3

Language (trang 102)

Skills (trang 103)

Unit 10: Energy Sources

Getting Started (trang 104 - 105)

A closer look 1 (trang 106)

A closer look 2 (trang 107 - 108)

Communication (trang 109)

Skills 1 (trang 110)

Skills 2 (trang 111)

Looking back (trang 112)

Project (trang 113)

Unit 11: Travelling in the future

Getting Started (trang 114 - 115)

A closer look 1 (trang 116 - 117)

A closer look 2 (trang 117 - 118)

Communication (trang 119)

Skills 1 (trang 120)

Skills 2 (trang 121)

Looking back (trang 122)

Project (trang 123)

Unit 12: English-speaking countries

Getting Started (trang 124 - 125)

A closer look 1 (trang 126 - 127)

A closer look 2 (trang 127 - 128)

Communication (trang 128 - 129)

Skills 1 (trang 130)

Skills 2 (trang 131)

Looking back (trang 132)

Project (trang 133)

Review 4

Language (trang 134)

Skills (trang 135)

Câu hỏi liên quan

Đáp án: D
Xem thêm
Đáp án: C
Xem thêm
Đáp án: 1.B; 2.A; 3.D; 4.D; 5.D
Xem thêm
Đáp án: C
Xem thêm
Đáp án: C
Xem thêm
Đáp án: A
Xem thêm
Đáp án: B
Xem thêm
Đáp án: D
Xem thêm
Đáp án: 1. D; 2. C; 3. A; 4. B; 5. D; 6. C
Xem thêm
Đáp án: 1. D; 2. A; 3. C; 4. B; 5. A
Xem thêm
Xem tất cả hỏi đáp với chuyên mục: Tiếng anh
Chủ đề:
Bình luận (0)

Đăng nhập để có thể bình luận

Chưa có bình luận nào. Bạn hãy là người đầu tiên cho tôi biết ý kiến!