Dựa vào bảng 8, hãy trình bày sự phân bố lượng mưa ở các khu vực xích đạo, chí tuyến, ôn đới và cực

  • Câu hỏi trang 34 Địa Lí 10: Dựa vào bảng 8, hãy trình bày sự phân bố lượng mưa ở các khu vực xích đạo, chí tuyến, ôn đới và cực.

    Dựa vào bảng 8, hãy trình bày sự phân bố lượng mưa ở các khu vực xích đạo

Trả lời

Câu hỏi cùng chủ đề

Xem tất cả