50 Bài tập về so sánh các số có ba chữ số (có đáp án năm 2023) - Toán lớp 2

1900.edu.vn xin giới thiệu: So sánh các số có ba chữ số Toán lớp 2. Đây sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích, giúp các bạn học sinh ôn tập và củng cố kiến thức đã học, tự luyện tập nhằm học tốt môn Toán lớp 2, giải bài tập Toán lớp 2 tốt hơn. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây.

Kiến thức cần nhớ

Cách so sánh các số có ba chữ số.

Các dạng bài tập về so sánh các số có ba chữ số

Dạng 1: Điền dấu thích hợp vào chỗ trống

Phương pháp giải:

- Cách so sánh các số có ba chữ số:

+ Đầu tiên, ta so sánh số trăm: Số nào có số trăm lớn hơn thì số đó lớn hơn.

+ Nếu cùng số trăm thì mới xét số chục: Số nào có số chục lớn hơn thì số đó lớn hơn.

+ Nếu cùng số trăm và số chục: Số nào có số đơn vị lớn hơn thì số đó lớn hơn.

- Sắp xếp theo thứ tự các số theo chiều tăng dần hoặc giảm dần trong phạm vi 1000.

Dạng 2: Tìm số lớn nhất hoặc bé nhất trong một dãy số

Phương pháp giải:

- So sánh các số.

- Chọn số có giá trị lớn nhất hoặc bé nhất theo yêu cầu.

Bài tập tự luyện

Bài 1: Đ, S?

Giải Toán lớp 2 Hoạt động trang 58, 59 Tập 2 – Kết nối tri thức (ảnh 1)

Hướng dẫn giải

Giải Toán lớp 2 Hoạt động trang 58, 59 Tập 2 – Kết nối tri thức (ảnh 1)

Bài 2: >, <, =

Giải Toán lớp 2 Hoạt động trang 58, 59 Tập 2 – Kết nối tri thức (ảnh 1)

Hướng dẫn giải

Giải Toán lớp 2 Hoạt động trang 58, 59 Tập 2 – Kết nối tri thức (ảnh 1)

Bài 3: Cho biết số đo chiều cao của bốn con vật như sau:

Đà điểu: 213 cm            

Hươu cao cổ: 579 cm

Voi: 396 cm                   

Gấu nâu: 274 cm

Giải Toán lớp 2 Hoạt động trang 58, 59 Tập 2 – Kết nối tri thức (ảnh 1)

a) Trong các vật đó, con vật nào cao nhất, con vật nào thấp nhất?

b) Nêu tên các con vật theo thứ tự từ thấp nhất đến cao nhất.

Hướng dẫn giải

a) Vì 213cm < 274 cm < 396 cm < 579 cm nên hươu cao cổ là cao nhất, đà điểu là thấp nhất.

b) Các con vật được sắp xếp theo thứ tự từ thấp nhất đến cao nhất:

Đà điểu; Gấu nâu; Voi; Hươu cao cổ

Bài 4: Từ ba tấm thẻ ghi các số 2, 3 và 5, mỗi bạn đã tạo ra một số có ba chữ số rồi viết ra giấy (như hình vẽ).

Giải Toán lớp 2 Hoạt động trang 58, 59 Tập 2 – Kết nối tri thức (ảnh 1)

a) Trong bốn số đó, số nào lớn nhất, số nào bé nhất?

b) Em có thể tạo được một số lớn hơn bốn số đó hay không?

Hướng dẫn giải

a) Vì 235 < 253 < 325 < 352 nên số lớn nhất là 352, số bé nhất là 235.

b) Số 532.

Bài 5: >; <; =

Giải Toán lớp 2 Luyện tập trang 59, 60 Tập 2 – Kết nối tri thức (ảnh 1)

Hướng dẫn giải

Giải Toán lớp 2 Luyện tập trang 59, 60 Tập 2 – Kết nối tri thức (ảnh 1)

Bài 6: Ở một trung tâm chăm sóc mèo, mỗi chú mèo được đeo một số thẻ như dưới đây:

Chú mèo nào đeo số bé nhất? Chú mèo nào đeo số lớn nhất?

Giải Toán lớp 2 Luyện tập trang 59, 60 Tập 2 – Kết nối tri thức (ảnh 1)

Hướng dẫn giải

Vì 236 < 263 < 326 < 362 nên chú mèo A đeo số bé nhất, chú mèo D đeo số lớn nhất.

Bài 7: Vẽ 4 điểm rồi ghi các số (như hình vẽ). Nối các điểm đó theo thứ tự các số từ bé đến lớn.

Giải Toán lớp 2 Luyện tập trang 59, 60 Tập 2 – Kết nối tri thức (ảnh 1)

Hướng dẫn giải

Giải Toán lớp 2 Luyện tập trang 59, 60 Tập 2 – Kết nối tri thức (ảnh 1)

Bài 8: Mỗi bạn Nam, Việt và Mai chọn một cánh cửa thần kì đến các hành tinh khác nhau. Biết Việt chọn cửa ghi số lớn nhất, Nam chọn cửa ghi số bé nhất. Hỏi mỗi bạn sẽ đến hành tinh nào?

Giải Toán lớp 2 Luyện tập trang 59, 60 Tập 2 – Kết nối tri thức (ảnh 1)

Hướng dẫn giải

Ta có: 184 < 814 < 841

Bạn Việt đến Sao Hải Vương; Bạn Nam đến Sao Mộc

Bài 9: Đ, S?

a) 256 < 265 ……

b) 625 = 652 ……

c) 367 > 387……

d) 899 > 901 ……

e) 898 = 989 ……

g) 999 < 1000…..

Hướng dẫn giải

Em so sánh từng cặp chữ số theo các hàng lần lượt từ trái qua phải

Số 256 và 265 có cùng hàng trăm, ta so sánh cặp số hàng chục thấy 5 < 6 nên 256 < 265, vậy ý a đúng. Tương tự em so sánh các ý khác và điền kết quả được như sau:

a) 256 < 265    Đ

b) 625 = 652    S

c) 367 > 387     S

d) 899 > 901    S

e) 898 = 989    S

g) 999 < 1000    Đ

Bài 10: >; <; =?

a) 335 …… 353       510 …… 501

b) 148 …… 142       794 …… 479

c) 354 …… 754       1000 …… 988

Hướng dẫn giải

Em lần lượt so sánh từng cặp chữ số ở từng hàng kể từ trái sang phải.

335 và 353, em thấy rằng chữ số hàng trăm đều là 3; em tiếp tục so sánh chữ số hàng chục thấy rằng: chữ số hàng chục của số 335 là 3, chữ số hàng chục của số 353 là 5 ta có: 3 < 5 nên 335 < 353.

Tương tự em làm như sau:

a) 335 < 353       510 > 501

b) 148 > 142       794 > 479

c) 354 < 754       1000 > 988

Bài 11: Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp.

   Dưới đây là số giờ ngủ đông trong một tháng của một gia đình gấu:

Gấu bố: 620 giờ

Gấu mẹ: 715 giờ

Gấu anh: 672 giờ

Gấu em: 726 giờ

a) Trong gia đình đó, gấu …… ngủ đông nhiều nhất, gấu …… ngủ đông ít nhất

b) Nêu tên các thành viên của gia đình đó theo thứ tự giờ ngủ đông trong tháng từ nhiều nhất đến ít nhất: ………………………………………………………………

Hướng dẫn giải

a) Em thấy: 620 < 672 <  715 < 726 nên số bé nhất là số 620; số lớn nhất là số 726. Do đó, gấu “Em” ngủ đông nhiều nhất, gấu “Bố” ngủ đông ít nhất.

b) Các số 620 ; 715 ; 672 ; 726 được sắp xếp theo thứ tự từ lớn đến bé là: 726 ; 715 ; 672 và 620 nên thứ tự giờ ngủ đông trong tháng từ nhiều đến ít nhất là: “Gấu em, Gấu mẹ, Gấu anh, Gấu bố”

Em điền như sau:

a) Trong gia đình đó, gấu “Em” ngủ đông nhiều nhất, gấu “Bố” ngủ đông ít nhất

b) Nêu tên các thành viên của gia đình đó theo thứ tự giờ ngủ đông trong tháng từ nhiều đến ít nhất: “Gấu em, Gấu mẹ, Gấu anh, Gấu bố”

Bài 12: Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp.

Từ ba thẻ số 5, 1, 8 ta có thể tạo được các số có ba chữ số là: ……………………………

Trong các số vừa tạo được đó, số bé nhất là ………và số lớn nhất là ………

Hướng dẫn giải

- Bước 1: Em vẽ sơ đồ cây.

 bài 53

- Bước 2: Viết các số 

Từ ba thẻ số 5, 1, 8 ta có thể tạo được các số có ba chữ số là: 518, 581, 158, 185, 815, 851 

Trong các số vừa tạo được đó, số bé nhất là 158 và số lớn nhất là 851

Bài 13: >; <; =?

a) 620 …… 650

b) 483 …… 433

c) 582 …… 852

d) 714 …… 801

e) 1000 …… 975

g) 670 …… 600 + 70

Hướng dẫn giải

Em lần lượt so sánh từng cặp chữ số ở từng hàng kể từ trái sang phải.

620 và 650, em thấy rằng chữ số hàng trăm đều là 6; em tiếp tục so sánh chữ số hàng chục thấy rằng: chữ số hàng chục của số 620 là 2, chữ số hàng chục của số 650 là 5 ta có: 2 < 5 nên 620 < 650.

Em làm như sau:

a) 620 < 650

b) 483 > 433

c) 582 < 852

d) 714 < 801

e) 1000 > 975

g) 670 = 600 + 70

Bài 14: 

a) Nối 4 điểm trong hình dưới đây theo thứ tự các số từ lớn đến bé.

bài 53

b) Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp.

Sau khi nối, em nhận được chữ cái ………

Hướng dẫn giải

a) Em thấy 4 số 573; 375; 735; 537 được sắp xếp theo thứ tự từ lớn đến bé là: 735; 573; 537; 375 nên em thức hiện nối như sau:

bài 53

b) Sau khi nối, em nhận được chữ cái N.

Bài 15: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.

Ở vườn quốc gia có bốn chú khỉ là: khỉ mốc, khỉ đuôi vàng, khỉ mặt đỏ và khỉ đột.

Trong ba tháng đầu năm, bốn chú đó đã ăn số quả chuối như sau:

Khỉ mốc: 360 quả;

Khỉ đuôi vàng: 365 quả;

Khỉ mặt đỏ: 356 quả;

Khỉ đột: 350 quả.

a)  Chú khỉ nào ăn nhiều quả chuối nhất?

A. Khỉ mốc

B. Khỉ đuôi vàng

C. Khỉ mặt đỏ

D. Khỉ đột

b) Chú khỉ nào ăn ít quả chuối nhất?

A. Khỉ mốc

B. Khỉ đuôi vàng

C. Khỉ mặt đỏ

D. Khỉ đột

Hướng dẫn giải

Trong 4 số 360; 365; 356; 350, em thấy số lớn nhất là 365 và số bé nhất là 350 nên chú khỉ đuôi vàng ăn nhiều quả chuối nhất và chú khỉ đột ăn ít quả chuối nhất.

a)   Em khoanh vào B

bài 53

b) Em khoanh vào D

bài 53

Bài 16: Ở một hiệu sách có bán ba loại sách như sau:

Sách Toán học có 428 trang;

Sách Ảo thuật có 1 000 trang;

Sách Khoa học có 482 trang.

Ba bạn Nam, Việt và Rô-bốt vào hiệu sách mua ba cuốn sách khác nhau. Biết Nam mua cuốn sách có nhiều trang nhất và Việt mua cuốn sách có nhiều trang hơn cuốn sách của Rô-bốt.

Nối tên mỗi bạn với cuốn sách đã mua.

bài 53

Hướng dẫn giải

Em thấy: 428 < 482 < 1 000

Nam mua cuốn sách có nhiều trang nhất nên Nam mua sách Ảo thuật 

Việt mua cuốn sách có nhiều trang hơn cuốn sách của Rô-bốt nên Việt mua sách Khoa học

Rô-bốt mua sách Toán học

 Em nối như sau:

bài 53

Bình luận (0)

Đăng nhập để có thể bình luận

Chưa có bình luận nào. Bạn hãy là người đầu tiên cho tôi biết ý kiến!