Trùng hợp etilen tạo thành polime nào sau đây? A. Polibutađien. B. Polietilen. C. Poli(vinyl clorua). D. Policaproamit.

Trùng hợp etilen tạo thành polime nào sau đây?

A. Polibutađien.
B. Polietilen.
C. Poli(vinyl clorua).
D. Policaproamit.

Trả lời

Chọn B

Câu hỏi cùng chủ đề

Xem tất cả