Trong phản ứng của kim loại Mg với khí Cl2, một nguyên tử Mg nhường bao nhiêu electron? A. 1. B. 3. C. 4. D. 2.

Trong phản ứng của kim loại Mg với khí Cl2, một nguyên tử Mg nhường bao nhiêu electron?

A. 1

B. 3

C. 4

D. 2

Trả lời

Chọn D

Câu hỏi cùng chủ đề

Xem tất cả