Trong điều kiện không có oxi, sắt phản ứng với lượng dư dung dịch nào sau đây sinh ra muối sắt(II)? A. H2SO4 đặc, nóng. B. HNO3 đặc, nguội. C. CuSO4 loãng. D. AgNO3 loãng.

Trong điều kiện không có oxi, sắt phản ứng với lượng dư dung dịch nào sau đây sinh ra muối sắt(II)?

A. H2SO4 đặc, nóng.
B. HNO3 đặc, nguội.
C. CuSO4 loãng. 
D. AgNO3 loãng.

Trả lời

Chọn C

Câu hỏi cùng chủ đề

Xem tất cả