Trong công nghiệp, nhôm được sản xuất bằng phương pháp điện phân nóng chảy quặng nào sau đây? A. Manhetit. B. Boxit. C. Hematit. D. Pirit sắt.

Trong công nghiệp, nhôm được sản xuất bằng phương pháp điện phân nóng chảy quặng nào sau đây?

A. Manhetit
B. Boxit.
C. Hematit.
D. Pirit sắt.

Trả lời

Chọn B

Câu hỏi cùng chủ đề

Xem tất cả