Ở khu vực Mỹ Latinh không có đồng bằng nào sau đây? A. Đồng bằng La Pla-ta. B. Đồng bằng A-ma-dôn. C. Đồng bằng La-nốt. D. Đồng bằng Trung tâm.

Ở khu vực Mỹ Latinh không có đồng bằng nào sau đây?

A. Đồng bằng La Pla-ta.
B. Đồng bằng A-ma-dôn.
C. Đồng bằng La-nốt.
D. Đồng bằng Trung tâm.

Trả lời

Chọn D

Khu vực Mỹ Latinh đa dạng về địa hình và đất đai. Các đồng bằng rộng lớn và tương đối bằng phẳng như A-ma-dôn, La-nốt (Llanos), La Pla-ta (La Plata), Pam-pa (Pampa),... Còn đồng bằng Trung tâm là đồng bằng nằm ở Hoa Kỳ.

Câu hỏi cùng chủ đề

Xem tất cả