It's probably that he will never come back

Question: It's probably that he will never come back.

In …

Trả lời

Đáp án: In probably, he will never come back.

Giải thích: In probably = có lẽ

Dịch: Có lẽ là anh ấy sẽ không bao giờ quay lại.

Câu hỏi cùng chủ đề

Xem tất cả