I wish I hadn’t taken your advice

Question: I wish I hadn’t taken your advice.

I regret …

Trả lời

Đáp án: I regret having taken your advice.

Giải thích: regret Ving = hối hận vì đã làm gì

Dịch: Tôi ước tôi đã không nghe lời khuyên của bạn. = Tôi hối hận vì đã nghe theo lời khuyên của bạn.

Câu hỏi cùng chủ đề

Xem tất cả