I feel very tired because I didn’t sleep _________ last night

Question: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

I feel very tired because I didn’t sleep _________ last night.

A. a jot

B. a wink

C. an inch

D. an eye

Trả lời

Đáp án: B

Giải thích: not sleep a wink ~ not get/ have a wink of sleep: không ngủ được tý nào, không chợp mắt

Dịch: Tôi cảm thấy rất mệt bởi vì tối qua tôi đã không ngủ được tý nào.

Câu hỏi cùng chủ đề

Xem tất cả