Ghép mỗi hoạt động tiêu hoá thức ăn ở cột A với cơ quan diễn ra hoạt động đó ở cột B

Câu 97 trang 42 sách bài tập Sinh học 11: Ghép mỗi hoạt động tiêu hoá thức ăn ở cột A với cơ quan diễn ra hoạt động đó ở cột B.

Cột A – Hoạt động tiêu hoá

Cột B – Cơ quan tiêu hoá

1. Các enzyme biến đổi tinh bột, các đường đôi thành các đường đơn.

a) Khoang miệng

2. Enzyme amylase thuỷ phân tinh bột thành đường maltose.

b) Ruột non

3. Các enzyme protease phân giải protein, peptide thành các amino acid.

c) Dạ dày

4. Enzyme pepsin phân giải protein thành các peptide.

 

5. Enzyme lipase phân giải lipid thành acid béo, glycerol.

 

Trả lời

a – 2: Ở khoang miệng, enzyme amylase thuỷ phân tinh bột thành đường maltose.

b – 1, 3, 5: Ở ruột non, các enzyme biến đổi tinh bột, các đường đôi thành các đường đơn các enzyme protease phân giải protein, peptide thành các amino acid; enzyme lipase phân giải lipid thành acid béo, glycerol.

c – 4: Ở dạ dày, enzyme pepsin phân giải protein thành các peptide.

Xem thêm lời giải bài tập SBT Sinh học lớp 11 Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

Chương 1: Trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng ở sinh vật

Chương 2. Cảm ứng ở sinh vật

Chương 3: Sinh trưởng và phát triển ở sinh vật

Chương 4: Sinh sản ở sinh vật

Chương 5: Mối quan hệ giữa các quá trình sinh lí trong cơ thể sinh vật và một số ngành nghề liên quan đến sinh học cơ thể

Câu hỏi cùng chủ đề

Xem tất cả