Điện phân nóng chảy NaCl, ở anot thu được chất nào sau đây? A. HCl. B. Cl2. C. Na. D. NaOH.

Điện phân nóng chảy NaCl, ở anot thu được chất nào sau đây?

A. HCl.
B. Cl2. 
C. Na. 
D. NaOH.

Trả lời

Chọn B

Câu hỏi cùng chủ đề

Xem tất cả