Công thức của metyl fomat là A. CH3COOCH3. B. CH3COOC2H5. C. HCOOCH3. D. HCOOC2H5.

Công thức của metyl fomat là

A. CH3COOCH3.
B. CH3COOC2H5. 
C. HCOOCH3. 
D. HCOOC2H5.

Trả lời

Chọn C

Câu hỏi cùng chủ đề

Xem tất cả