Chất nào sau đây là muối trung hòa? A. NaHCO3. B. Na2HPO4 C. Na2CO3. D. NaHS.

Chất nào sau đây là muối trung hòa?

A. NaHCO3.  
B. Na2HPO4
C. Na2CO3.
D. NaHS.

Trả lời

Chọn C

Câu hỏi cùng chủ đề

Xem tất cả