Các sơn nguyên ở nước ta thuận lợi phát triển A. trồng trọt và trồng cây lâm nghiệp. B. lâm nghiệp và trồng cây lương thực. C. chăn nuôi và trồng cây công nghiệp. D. chăn nuôi và trồng cây lư

Các sơn nguyên ở nước ta thuận lợi phát triển

A. trồng trọt và trồng cây lâm nghiệp.

B. lâm nghiệp và trồng cây lương thực.
C. chăn nuôi và trồng cây công nghiệp.
D. chăn nuôi và trồng cây lương thực.

Trả lời

Chọn C

Các sơn nguyên có địa hình lượn sóng và tương đối bằng phẳng, như Mê-hi-cô, Bra-xin, Guy-a-na (Guyana) thuận lợi cho phát triển đồng cỏ để chăn nuôi và phát triển cây công nghiệp.

Câu hỏi cùng chủ đề

Xem tất cả