Các dạng địa hình nào sau đây chiếm phần lớn diện tích khu vực Mỹ Latinh? A. Đồng bằng và sơn nguyên. B. Sơn nguyên và cao nguyên. C. Cao nguyên và núi thấp. D. Núi cao và đồi trung du.

Các dạng địa hình nào sau đây chiếm phần lớn diện tích khu vực Mỹ Latinh?

A. Đồng bằng và sơn nguyên.
B. Sơn nguyên và cao nguyên.

C. Cao nguyên và núi thấp.

D. Núi cao và đồi trung du.

Trả lời

Chọn A

Các đồng bằng và sơn nguyên chiếm phần lớn diện tích khu vực. Các đồng bằng có đất đai màu mỡ thuận lợi cho phát triển cây lương thực, cây thực phẩm và chăn nuôi như: A-ma-dôn, La Pla-ta, Pam-pa... Các sơn nguyên: Mê-hi-cô, Bra-xin, Guy-a-na,... có diện tích đất đỏ ba-dan thuận lợi cho phát triển cây công nghiệp, cây ăn quả và chăn nuôi gia súc.

Câu hỏi cùng chủ đề

Xem tất cả