40 Bài tập Tìm nguyên hàm bằng phương pháp đổi biến số (2024) cực hay

Bài viết Tìm nguyên hàm bằng phương pháp đổi biến số với phương pháp giải chi tiết đồng thời kèm theo ví dụ minh họa và bài tập chọn lọc có đáp án giúp học sinh ôn tập, biết cách làm bài tập tìm nguyên hàm bằng phương pháp đổi biến số. Mời bạn đọc tham khảo:

Tìm nguyên hàm bằng phương pháp đổi biến số

1. Phương pháp giải

STT

Dạng tích phân

Cách đặt

Đặc điểm nhận dạng

1

Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

t = f(x)

Biểu thức dưới mẫu

2

Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

t = t(x)

Biểu thức ở phần số mũ

3

Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

t = t(x)

Biểu thức trong dấu ngoặc

4

Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

Căn thức

5

Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

t = lnx

dx/x đi kèm biểu thức theo lnx

6

Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

t = sinx

cosx dx đi kèm biểu thức theo sinx

7

Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

t = cosx

sinx dx đi kèm biểu thức theo cosx

8

Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

t = tanx

Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải đi kèm biểu thức theo tanx

9

Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

t = cotx

Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải đi kèm biểu thức theo cotx

10

Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

t = eax

eax dx đi kèm biểu thức theo eax

Đôi khi thay cách đặt t = t(x) bởi t = m.t(x) + n ta sẽ biến đổi dễ dàng hơn.

2. Ví dụ minh họa

Bài 1: Tìm các họ nguyên hàm sau đây:

Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

Lời giải:

Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

Bài 2: Tìm các họ nguyên hàm sau đây:

Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giảiCác dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

Lời giải:

Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

Bài 3: Tìm các họ nguyên hàm sau đây:

Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giảiCác dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

Lời giải:

Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

3. Bài tập vận dụng (có đáp án)

Bài 1: Tìm họ nguyên hàm của hàm số

Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

Lời giải:

Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

Bài 2: Tìm họ nguyên hàm của hàm số

Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

Lời giải:

Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

Bài 3: Tìm họ nguyên hàm của hàm số

Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

Lời giải:

Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

Bài 4: Tìm họ nguyên hàm của hàm số

Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

Lời giải:

Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

Bài 5: Tìm họ nguyên hàm của hàm số

Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

Lời giải:

Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

Bài 6: Tìm họ nguyên hàm của hàm số

Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

Lời giải:

Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

Bài 7: Tìm họ nguyên hàm của hàm số

Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

Lời giải:

Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

Bài 8: Tìm họ nguyên hàm của hàm số

Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

Lời giải:

Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

Bài 9: Tìm họ nguyên hàm của hàm số

Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

Lời giải:

Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

Bài 10: Tìm họ nguyên hàm của hàm số

Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

Lời giải:

Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

4. Bài tập tự luyện (có đáp án)

Bài 1: Khi tìm họ nguyên hàm Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải bằng phép đổi biến số Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải, bạn Sang đưa ra các khẳng định như sau:

+ Khẳng định 1: du = dx

+ Khẳng định 2: Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

+ Khẳng định 3: Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

Hỏi có tất cả bao nhiêu khẳng định đúng trong các khẳng định nêu trên ?

A. 0                    B. 1                         C. 2                           D. 3

Lời giải:

Đáp án : B

Giải thích :

Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

Vậy chỉ có khẳng định 2 là đúng

Bài 2: Tìm nguyên hàm của hàm số

Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giảiCác dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

Lời giải:

Đáp án : D

Giải thích :

Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

Bài 3: Tìm nguyên hàm của hàm số

Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giảiCác dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

Lời giải:

Đáp án : A

Giải thích :

Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

Bài 4: Tìm nguyên hàm của hàm số

Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giảiCác dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

Lời giải:

Đáp án : B

Giải thích :

Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

Bài 5: Kết quả tính Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải bằng :

Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

Lời giải:

Đáp án : C

Giải thích :

Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

Bài 6: Tìm nguyên hàm của hàm số

Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giảiCác dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

Lời giải:

Đáp án : C

Giải thích :

Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giảiCác dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

Bài 7: Tìm nguyên hàm của hàm số

Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giảiCác dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

Lời giải:

Đáp án : A

Giải thích :

Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giảiCác dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

Bài 8: Tìm nguyên hàm của hàm số f(x)=cos2x.sinx

Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

Lời giải:

Đáp án : D

Giải thích :

Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giảiCác dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

Bài 9: Kết quả của I = ∫x(x2+7)15dx là :

Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

Lời giải:

Đáp án : A

Giải thích :

Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

Bài 10: Nguyên hàm của hàm số y=-ecosxsinx là:

Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

Lời giải:

Đáp án : C

Giải thích :

Xét -∫ecosxsinxdx, bằng cách đặt t = cosx ta có dt = -sinxdx nên

-∫ecosxsinxdx = ∫etdt = - et + C = ecosx + C.

Bài 11: Hàm số nào sau đây là một nguyên hàm của hàm số

Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giảiCác dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

Lời giải:

Đáp án :

Giải thích :

Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

Bài 12: Tìm các hàm số f(x) biết rằng

Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giảiCác dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

Lời giải:

Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

Bài 13: Tìm nguyên hàm của hàm số

Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giảiCác dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

Lời giải:Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

Bài 14: Một nguyên hàm của hàm số f(x) = 3x.ex2 là:

Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

Lời giải:

Đáp án :

Giải thích :

Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

Bài 15: Tính Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải bằng cách đặt u = x2 + 1, mệnh đề nào dưới đây đúng?

Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

Lời giải:Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

Bài 16: Cho Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải . Nếu đặt t = cos2x thì mệnh đề nào sau đây đúng?

Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

Lời giải:

Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

Bài 17: Biết ∫f(x) dx = 2xln(3x-1) + C. Tìm khẳng định đúng trong các khẳng định bên dưới?

Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

Lời giải:Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

Bài 18: Cho Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải Khi đó ∫f(2x)dx bằng:

Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

Lời giải:

Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

Bài 19: Cho hàm số Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải Tìm họ nguyên hàm ∫f'(2x+1)dx

Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

Lời giải:

Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

Bài 20: Với phép đặt Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải tích phân Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải được biến đổi thành Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải , trong đó a, b ∈ Z. Tính giá trị của biểu thức 3a+2b

Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

Lời giải:Các dạng bài tập Toán lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia có lời giải

Xem thêm các dạng bài tập liên quan khác:

Lý thuyết Nguyên hàm từng phần và các dạng bài tập (có đáp án) chi tiết nhất 2024

60 Bài tập về Tích phân (có đáp án năm 2024)

60 Bài tập về ứng dụng hình học của tích phân (có đáp án năm 2023)

60 Bài tập về số phức (có đáp án năm 2023)

60 Bài tập về phép chia số phức (có đáp án năm 2023)

Bình luận (0)

Đăng nhập để có thể bình luận

Chưa có bình luận nào. Bạn hãy là người đầu tiên cho tôi biết ý kiến!